• سیستم جامع حسابداری دولتی بخش عمومی(تعهدی)

    - دارای زیر سیستم های یکپارچه : بودجه و اعتبارات، خزانه داری، رسیدگی و امور قراردادها، تضامین، دفترداری و تنظیم حسابها-
  • سیستم های نرم افزاری به سفارش مشتری

    - تهیه شده بر اساس مشخصات و ویژگی های مورد نیاز کاربر از قبیل نوع فعالیت، فرآیندهای اداری، خدماتی، تولیدی و مالی -
  • سیستم های یکپارچه مالی و اداری

    - وجود ارتباطات منطقی بین بخش های مختلف سیستم به این ترتیب که با انجام هرگونه عملیات در هر زیر سیستم، اطلاعات مرتبط با آن در دیگر سیستم ها ایجاد و بروز رسانی میگردد تا امکان بروز خطا به حداقل ممکن برسد-